Privacyverklaring CityGIS B.V. Versie: 11-2023

CityGIS B.V. verzamelt persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we die gebruiken. Dit geldt voor persoonsgegevens die verzameld zijn bij de betrokkene evenals als voor persoonsgegevens die via derden zijn ontvangen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens CityGIS B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27177652, gevestigd Sophialaan 9, 2514 JR Den Haag, bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)70 324 05 40 en per mail op info@citygis.nl.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

CityGIS B.V. verwerkt de volgende gegevens, voor de volgende doeleinden:

-Behandelen van aanvragen: Om aanvragen (telefonisch, via de website of per E-mail) te kunnen behandelen worden de volgende gegevens verwerkt: Naam, E-mail, Functie, Adres, Telefoonnummer.

-Verwerken van opdrachten: Bij het verwerken van orders gebruiken we de volgende gegevens: Naam, E-mail, Functie, Adres, Telefoonnummer Naam, Rekeningnummer.

-Human Resources (HR): Bij HR worden sollicitatiebrieven, CV’s en getuigschriften verwerkt. Dit kan voor een aantal functies verder worden aangevuld met een beoordeling en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Rechtsgronden

CityGIS B.V. verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt CityGIS B.V. persoonsgegevens als dat nodig is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt. Ook slaan wij gegevens op die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens delen

CityGIS B.V. zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die een rol spelen in het uitvoeren van overeenkomsten zoals leveranciers. Met deze partijen sluiten wij verwerkingsovereenkomsten waarin wordt vastgelegd hoe de partijen met de persoonsgegevens moeten omgaan.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

CityGIS B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land.

Retentiebeleid

CityGIS B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen of voor de doelen die wij in deze privacyverklaring vermelden. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:

Indien u klant bent (geweest) bij CityGIS B.V. bewaren we uw gegevens maximaal 7 jaar na de laatste transactie;

Indien u contact met ons heeft gehad, maar geen overeenkomst heeft afgesloten, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar;

Persoonsgegevens die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure kunnen zo lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij CityGIS B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te rectificeren of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als CityGIS B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment schriftelijk weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met ons via info@citygis.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij CityGIS B.V. geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Als u meent dat CityGIS B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Overig

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft CityGIS B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

In de loop der tijd zal het nodig zijn om deze verklaring te wijzigen. CityGIS B.V. heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om deze verklaring af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.